ರಾಮದಾಸ್‌ ಓದಿದ ಅಡಿಗರ ಪದ್ಯ: ಭೂಮಿಗೀತ

ಕೃಪೆ: ಅಡಿಗ ಅಂಗಳ