ವೈದೇಹಿ ಬರೆದ ‘ಶಿವನ ಮೀಸುವ ಹಾಡುʼ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಅವರೇ ವಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಪೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ