ಮಂಜು ಕೊಡಗು ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ ವಿರಚಿತ “ಬಿರುದಂತೆಂಬರ ಗಂಡ” ನಾಟಕ

ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್