ನೀನಾಸಂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವ ನಾಟಕ, ಸೀತಾ ಸ್ವಯಂವರ.

ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್