ಹವಳ ಹಾರಿದ ಹೊತ್ತು : ಸ. ಉಷಾ ಸ್ವರಚಿತ ಕವನ ವಾಚನ

ಕೃಪೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಋತುಮಾನ