ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಮಾನವನ ಸಂಬಂಧದ ಚಿತ್ರಣಗಳು: ಕಮಲಾಕರ ಕಡವೆ ಅಂಕಣ ಇಂದಿನಿಂದ ಶುರು

“ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗೆಗಿನ ಭೀತಿ, ಆತಂಕ, ವಿರೋಧದ ಕುರಿತು ಕೆದಕುತ್ತ ಹೋದರೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಅಮೇರಿಕಾದ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ನ್ಯಾಥನಿಯಲ್…”

Read More