ಮಹಾಂತೇಶ್ ಆಧುನಿಕ್ ಬರೆದ ಈ ದಿನದ ಕವಿತೆ.

“ಚಳಿಗಾಲದ ತೋಟದಲ್ಲಿ
ಕಟ್ಟಿದ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡಿಗೆ
ಸೂರ್ಯನಿಲ್ಲ,
ಕೆಂಪು ನಕ್ಷತ್ರಗಳೆಲ್ಲಾ
ಉಜ್ಜಿ ತೀಡಿ ತೆಗೆದ
ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು
ಹುಳುಗಳು ದೀಪ ಹಚ್ಚುತಿವೆ” -ಮಹಾಂತೇಶ್ ಆಧುನಿಕ್ ಬರೆದ ಈ ದಿನದ ಕವಿತೆ

Read More