ಉಳ್ಳವರು, ಇರದವರು ಎಲ್ಲರನು ನೋಡುತ್ತಾ……..

ಇಂತಿಪ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮರಕಡಿಯುವವನು, ನಂಜಮ್ಮ, ತುಕ್ರ, ಜಾತಿ ಎಂದು ಯಾವುದೋ ಅಸ್ಮೃತಿ ಗೋಚರಿಸಿದಂತಾಗಿ, ಎರಡಕ್ಷರ ಬರೆಯೋಣವೆಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನವೋದಯ, ನವ್ಯ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ, ಬಂಡಾಯಗಳು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಾಯಿತು.

Read More