ಪೆಜತ್ತಾಯರು ಬರೆದಿದ್ದ ಹ್ಯೂ ಎನ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಕಥೆ

ಚೀನಾದ ಬೌದ್ಧ ಬಿಕ್ಷು, ಹಾಗೂ ಯಾತ್ರಿಕ ಹ್ಯೂ ಎನ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಕುರಿತು ಎಸ್. ಮಧುಸೂದನ ಪೆಜತ್ತಾಯರು ಈ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಟಿಪ್ಪಣಿ

Read More