ಭಿನ್ನತೆ ಅಪರಾಧವಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾದ ಸಿನೆಮಾ

“ಸಂವಿಧಾನದ ನೆಪದಲ್ಲಿ,ಭಿನ್ನ ಜನಾಂಗದ,ಭಿನ್ನ ಹಿನ್ನಲೆಯ,ಭಿನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಹಿನ್ನಲೆಗಳ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಕಥೆಯ ಆತ್ಮ.

Read More