ಎ.ಕೆ. ರಾಮಾನುಜನ್ ಅನುವಾದಿಸಿ ವಾಚಿಸಿದ ಅಡಿಗರ ಒಂದು ಕವಿತೆ

ಕೃಪೆ: ಋತುಮಾನ