ಡಾ. ಪದ್ಮಿನಿ ನಾಗರಾಜು ಅವರಿಂದ ಕೆರೂರು ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯರ “ತೊಳೆದ ಮುತ್ತು” ಕತೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಕೃಪೆ: ಡಾ. ಪದ್ಮಿನಿ ನಾಗರಾಜು