ಮೌನೇಶ್ ಬಡಿಗೇರ್‌ ವಾಚಿಸಿದ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರ “ಮೂಡಲ ಸೀಮೇಲಿ ಕೊಲೆಗಿಲೆ ಮುಂತಾಗಿ” ಕವಿತೆ

ಕೃಪೆ: ಋತುಮಾನ