ಕಣ್ಣು ಹಚ್ಚುವುದೆಂದರೆ
ಇವಳ
ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳ
ಕರೆಯುವುದು ಎಂದರ್ಥ

ಎಷ್ಟೊಂದು ಕನಸುಗಳು!

ನದೀತಟದ ಕನಸು
ಮಾಯಾವಿ ತುಟಿಯ ಕನಸು
ಅಂಗೈ ಗೆರೆಯ ಕನಸು
ಮುಂದಲೆ ನೇವರಿಸಿದ ಕನಸು
ಕತ್ತಲಾಚೆಯ ಕನಸು
ಕೈತುತ್ತಿನ ಕನಸು
ಹೂಹೊತ್ತ ಮರದ ಕನಸು…

ಹುಚ್ಚು ಹೊಳೆಯ ಮಟ್ಟ
ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಗದ್ದಲವೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ
ಘಳಿಗೆಗೊಮ್ಮೆ
ಏರಿಳಿವ ಎದೆಗೆ
ಸಾಂತ್ವನದ ಪರದೆ
ಬಿಡಲಾಗಿದೆ

ನಿನ್ನೆಗಳ ಕಣ್ಣ ತುಂಬಾ
ಹೊದ್ದವಳು
ಇವಳು
ಇವಳ ಪಾಲಿನ ನಾಳೆ
ಅವನ ಮೆದುನುಡಿಯ
ಮಡಿಲು

ಈ ಹಗಲು ಕೆರೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ
ಮಳೆಬಿಲ್ಲು
ಕಟ್ಟಬಹುದೇ?
ನೆರೆ ನುಗ್ಗಿದರೆ
ಈ ಬೇಲಿ
ಮುರಿಯಬಹುದೇ?