ಪ್ರೊ. ಜೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಂದ ರಂಗ ಸಂಗೀತದ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ

ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್