ಸೂಫಿ ಗಾಯಕ ಮುಕ್ತಿಯಾರ್ ಅಲಿ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಕಬೀರನ “ಗೋವಿಂದ ಗಾಯೋ ನಹೀಂ” ಹಾಡು.

ವಿಡಿಯೋ ಕೃಪೆ: ಅಜಬ್ ಶಹರ್-ಕಬೀರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್