ನೀನಾಸಂ ತಂಡ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೈದ್ಯರ ನಾಟಕ “ಶ್ರದ್ಧ ಮತ್ತು ಹಣತೆ”

ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್