ಸಮುದಾಯದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರೊ.ಷ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಪನ್ಯಾಸದ ವಿಡಿಯೋ.

ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್