ಅರವಿಂದ ಬರೆದ ಎರಡು ಕವಿತೆಗಳು

‘ನನಗೆ ಜೂಟಾಟ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಛಾಲೆ ಬಾಳಾ ಇಷ್ಟ. ಕಾರಣ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸದಾ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕಾಗಿ ಓಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಾನು ತಡಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ….’ ಅರವಿಂದ ಬರೆದ ಎರಡು ಕವಿತೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಓದಿದಾಗಿ.

Read More