ನದಿ – ದಡ: ಸುಬ್ರಾಯ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕವಿತೆ

“ಸೇಡು ತೀರಿಸಲೆಂದೇ ಆಗೀಗೊಮ್ಮೆ
ನದಿಯೂ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತ
ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ದಡವೆರಡ
ಹರಿದು ಸಾಗರವಾಗಿ…”- ನದಿ – ದಡ: ಸುಬ್ರಾಯ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕವಿತೆ

Read More