ಹಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಹುಡುಗ: ಉಮಾ ಮುಕುಂದ್ ಬರೆದ ದಿನದ ಕವಿತೆ

ಬೀದಿಯಾಬದಿಯ ಕೊಳೆಗೇರಿಯೊಳಗೊ
ಹೊಳೆಯಾಗಿದೆ ನುಗ್ಗಿ ಗಟಾರದ ನೀರು
ತೇಲಿದೆ ಪಾತ್ರೆ ಪರಡಿ, ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಸೂರು … ಉಮಾ ಮುಕುಂದ್ ಬರೆದ ಈ ದಿನದ ಕವಿತೆ,

Read More