ಪದ್ಮಸಂಭವನ ಭವಸಾಗರದಲ್ಲಿ: ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ

ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ನಿಂದ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಲ್ಲಿರುವ ಪದುಮ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಲೇಖಕರ ಹಿಮ ಪಯಣದ ಕಥೆಗಳು.

Read More