ಕೋಟ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ: ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ

ಕೃಪೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಾರ್ತೆ