ಡಾ. ಸಿ. ವೀರಣ್ಣರ ದನಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನದ “ಕೊನೆಯ ಗಿರಾಕಿ” ಕಥೆಯ ಓದು

ಕೃಪೆ: ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ