ನೀನಾಸಂ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ನಾಟಕ: ಉತ್ತರ ರಾಮಚರಿತ

ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್