ನೀನಾಸಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅತಿಕಾಯ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಜಿತು ಕಾಳಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಯೋಗ.

ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್