ಪಂ. ನಾಗರಾಜರಾವ್‌ ಹವಾಲ್ದಾರ್‌ ಹಾಗೂ ಓಂಕಾರ್‌ ಹವಾಲ್ದಾರ್‌ ಹಾಡಿದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯ ವಚನ “ಹಸಿವಾದೊಡೆ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನಗಳುಂಟು…”

ಕೃಪೆ: ವಾಗಧೀಶ್ವರಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್‌- ಬೆಂಗಳೂರು