ಪಂ. ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಅವರಿಂದ ಪುರಂದರ ದಾಸರ “ನೀನ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗ್ಯಾಕೋ” ಪದ

ಕೃಪೆ: ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯ ಪ್ರಸಾರಣ