ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಕುರಿತು ಡಾ.ಟಿ. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾತು

ಕೃಪೆ: ಡಾ.ಟಿ. ಯಲ್ಲಪ್ಪ