ಮೇಘಾಲಯ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡ ಕಲಿತದ್ದು

ಮೇಘಾಲಯದ ಮ೦ದಿ ಬೊಡೊ ಉಗ್ರರ ಭೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಲಕಳೆಯುವ ಸ೦ದಿಗ್ಧತೆ ಇದೆ. ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶವಾದ ಮೇಘಾಲಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿ೦ತಾಜನಕವಾಗಿದ್ದು ಕಡುಬಡತನವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ ೨೦ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ.

Read More