ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ:ಯೋಗೀಂದ್ರ `ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪುರಾಣ’

ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಕಿರುನಗೆ, ಮೆಲುಹೆಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ಹೆಗಲು ಚೀಲದೊಂದಿಗೆ ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರ ಕುರಿತು ಒಂದು ಆಪ್ತ ಅಂಕಣ

Read More