ಈಗ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಕಥೆಗಳ ಕಾಲ. ಅಂತರ್ಜಾಲ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರಹಗಾರರೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್.

ವಿವರಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ