ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಕುರಿತು ಮಂಜುನಾಥ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಪೆ: ಋತುಮಾನ