ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ರಸಪ್ರಬೇಧಗಳು: ರತ್ನಾಕರ ಸಿ

ಕೃಪೆ: ರತ್ನಾಕರ ಸಿ