ರಂಗೋಲಿ ಮತ್ತು ಮಗ: ಕೆ. ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಸ್ವರಚಿತ ಕವನದ ಓದು

ಕೃಪೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಋತುಮಾನ