ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯರಂಗದಲ್ಲಿ...

 • ಅಪಾಯಕಾರೀ ಕೃತಿಚೌರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ (7%, 2 Votes)
 • ಕೆಟ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ (36%, 10 Votes)
 • ಒಳ್ಳೆಯ ಬರಹಗಾರರು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ (57%, 16 Votes)
 • ಕಥೆ ಬರೆಯಲು

  • ಕೂರಲೊಂದು ಗೂಡು ಬೇಕು (0%, 0 Votes)
  • ಬರೆಯಲು ಕುಳಿತರೆ ಸಾಕು (29%, 2 Votes)
  • ಕಾಡುವ ನೆನಪುಗಳು ಬೇಕು (29%, 2 Votes)
  • ಮೂಡು ಬೇಕು (42%, 3 Votes)
  • ಅಗಲಿದ ಕೆ.ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶರು

   • ಅಂಕಣಕಾರನಾಗಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ (15%, 17 Votes)
   • ವಿಮರ್ಶಕನಾಗಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ (20%, 23 Votes)
   • ಕಥೆಗಾರನಾಗಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ (24%, 27 Votes)
   • ಕವಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ (41%, 46 Votes)
   • ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ

    • ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟೆ (10%, 7 Votes)
    • ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ (12%, 9 Votes)
    • ನಾನು ಹಾವೇರಿಗೆ ಹೊರಟೆ (26%, 19 Votes)
    • ನಾನು ಇರುವಲ್ಲೇ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ (52%, 38 Votes)
    • ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ

     • ನಾನು ಹಾವೇರಿಗೆ ಹೊರಟೆ (0%, 0 Votes)
     • ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟೆ (0%, 0 Votes)
     • ನಾನು ಇರುವಲ್ಲೇ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ (0%, 0 Votes)
     • ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ (100%, 0 Votes)