ಸಿನಿಮಾ ಕವಿ

 • ಸಿನೆಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳು ಇರಲೇಬಾರದು (8%, 2 Votes)
 • ಕವಿಗಳು ಸಿನೆಮಾಗಳಿಗೆ ಬರೆಯಬಾರದು (17%, 4 Votes)
 • ಕವಿಗಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಬರೆಯಬೇಕು (75%, 18 Votes)
 • ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು

  • ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಲ್ಲ (9%, 1 Votes)
  • ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ (18%, 2 Votes)
  • ಈಗಲೂ ಪ್ರಸ್ತುತ (73%, 8 Votes)
  • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ

   • ಕತೆಗಾರರೆಲ್ಲ ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ (8%, 2 Votes)
   • ಕವಿಗಳೆಲ್ಲ ಕತೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ (36%, 9 Votes)
   • ವಿಮರ್ಶಕರು ಏನು ಮಾಡುವುದೆಂದು ಅರಿಯದೆ ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ (56%, 14 Votes)
   • ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾನು