ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ಆಶೆ

 • ಸಿಡಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿ (0%, 0 Votes)
 • ಕೋವಿಡ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿ (7%, 3 Votes)
 • ಕೋವಿಡ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿ ಆದರೆ ಸಿಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ (13%, 6 Votes)
 • ಕೋವಿಡ್ಡೂ ಬೇಡ ಸಿಡಿಯೂ ಬೇಡ ಜನರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿ (80%, 36 Votes)
 • ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ ಬರಹಗಳು

  • ಇನ್ನೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತು. (11%, 76 Votes)
  • ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿಬಿಟ್ಟವು. (28%, 189 Votes)
  • ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.ಓದೋ ಥರ ಇವೆ. (61%, 421 Votes)
  • ನಾನು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು

   • ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ (39%, 51 Votes)
   • ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ (61%, 80 Votes)
   • ಬೇಸಗೆಯ ಈ ಝಳದಲ್ಲಿ