ಈ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ...

 • ನನಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು (24%, 5 Votes)
 • ಬೇವು-ಬೆಲ್ಲ ಎರಡೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇರಲಿ (76%, 16 Votes)
 • ಹೊಸ ವರ್ಷದ ನನ್ನ ಆಸೆ

  • ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರಬೇಕು (3%, 3 Votes)
  • ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು (7%, 6 Votes)
  • ಆನಂದವಾಗಿರಬೇಕು (35%, 32 Votes)
  • ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು (55%, 51 Votes)
  • ನನಗೆ....

   • ಈ ಜಗತ್ತೇ ಕಷ್ಟ (4%, 1 Votes)
   • ಪಟ್ಟಣ ಇಷ್ಟ, ಹಳ್ಳಿ ಕಷ್ಟ (11%, 3 Votes)
   • ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲು ಎಲ್ಲಕಿಂತ ಇಷ್ಟ (33%, 9 Votes)
   • ಹಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟ, ಪಟ್ಟಣ ಕಷ್ಟ (52%, 14 Votes)
   • ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ...

    • ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಇಷ್ಟ (16%, 16 Votes)
    • ಚಳಿಗಾಲ ಇಷ್ಟ (22%, 22 Votes)
    • ಮಳೆಗಾಲ ಇಷ್ಟ (62%, 63 Votes)
    • ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ...

     • ಮಳೆಗಾಲ ಇಷ್ಟ (0%, 0 Votes)
     • ಚಳಿಗಾಲ ಇಷ್ಟ (0%, 0 Votes)
     • ಬೇಸಿಗೆಕಾಲ ಇಷ್ಟ (100%, 0 Votes)