ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು

 • ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ (45%, 5 Votes)
 • ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ (55%, 6 Votes)
 • ಸಿನಿಮಾ ಕವಿ

  • ಸಿನೆಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳು ಇರಲೇಬಾರದು (8%, 2 Votes)
  • ಕವಿಗಳು ಸಿನೆಮಾಗಳಿಗೆ ಬರೆಯಬಾರದು (17%, 4 Votes)
  • ಕವಿಗಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಬರೆಯಬೇಕು (75%, 18 Votes)
  • ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು

   • ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಲ್ಲ (9%, 1 Votes)
   • ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ (18%, 2 Votes)
   • ಈಗಲೂ ಪ್ರಸ್ತುತ (73%, 8 Votes)
   • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ

    • ಕತೆಗಾರರೆಲ್ಲ ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ (8%, 2 Votes)
    • ಕವಿಗಳೆಲ್ಲ ಕತೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ (36%, 9 Votes)
    • ವಿಮರ್ಶಕರು ಏನು ಮಾಡುವುದೆಂದು ಅರಿಯದೆ ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ (56%, 14 Votes)
    • ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾನು

     • ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ (10%, 3 Votes)
     • ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ (13%, 4 Votes)
     • ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ (77%, 23 Votes)