ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ಓದಲು

 • ಅನುವಾದ ಕೃತಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆ (29%, 4 Votes)
 • ಮೂಲ ಕೃತಿಗಳೇ ಉತ್ತಮ (71%, 10 Votes)
 • ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗ

  • ಬರಹಗಳ ಸುಗ್ಗಿ (29%, 4 Votes)
  • ಮಾತಿನದ್ದೇ ಪ್ರವಾಹ (71%, 10 Votes)
  • ಆಷಾಢ ಬಂತೆಂದರೆ

   • ರೋಗ ಭೀತಿ (4%, 1 Votes)
   • ಹಬ್ಬಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ (14%, 4 Votes)
   • ಮಳೆ ಪ್ರೀತಿ (82%, 23 Votes)
   • ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಗ

    • ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಕಾಲ (18%, 6 Votes)
    • ಕಾವ್ಯದ ಕಾಲ (29%, 10 Votes)
    • ಕಥೆಗಳ ಕಾಲ (53%, 18 Votes)
    • ಈ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ

     • ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು (0%, 0 Votes)
     • ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು (50%, 1 Votes)
     • ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿಬೇಕು (50%, 1 Votes)