ನನ್ನ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ನಿರ್ಣಯಗಳು:

 • ಎರಡನ್ನೂ ಮೂಲೆಗಿಟ್ಟು ಅಲೆಯುವುದು (17%, 11 Votes)
 • ಬರೆಯುವುದು (33%, 21 Votes)
 • ಓದುವುದು (50%, 32 Votes)
 • ಕೃತಿ ಚೌರ್ಯ ಎಂಬುದು

  • ಸಹಜವಾದ ಕ್ರಿಯೆ (9%, 6 Votes)
  • ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದಾದ ತಪ್ಪು (20%, 14 Votes)
  • ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹವಾದ ಅಪರಾಧ (71%, 50 Votes)
  • ಕೊರೊನಾ ಹೊಸ ತಳಿ

   • ಅಪಥ್ಯ (0%, 0 Votes)
   • ಮಿಥ್ಯ (18%, 4 Votes)
   • ನಿಗೂಢ (41%, 9 Votes)
   • ಸತ್ಯ (41%, 9 Votes)
   • ಕ ಸಾ ಪ ಅಂದರೆ