ಗೌರಿ ಗಣೇಶ

 • ನನಗೆ ಗೌರಿ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ (12%, 5 Votes)
 • ನನಗೆ ಗಣೇಶ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ (15%, 6 Votes)
 • ನನಗೆ ಗೌರಿಯೂ, ಗಣೇಶನೂ, ಶಿವನೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ (73%, 30 Votes)
 • ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು

  • ಗಂಡನನ್ನು (2%, 2 Votes)
  • ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು (7%, 6 Votes)
  • ದೇವಿಯನ್ನು (8%, 7 Votes)
  • ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನು (23%, 21 Votes)
  • ದೇವರನ್ನು (60%, 54 Votes)
  • ನಾನು

   • ಗಂಡಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬಾರದಿತ್ತು (20%, 3 Votes)
   • ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬಾರದಿತ್ತು (27%, 4 Votes)
   • ಹುಟ್ಟಲೇಬಾರದಿತ್ತು (53%, 8 Votes)
   • ನಾನು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವುದು

    • ಇನ್‌ ಸ್ಟ ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ (8%, 1 Votes)
    • ಫೇಸ್‌ ಬುಕ್‌ ನಲ್ಲಿ (17%, 2 Votes)
    • ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ (25%, 3 Votes)
    • ಮನೆಯಲ್ಲಿ (50%, 6 Votes)
    • ಚಂದಿರನ ಬೆಳಕು

     • ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು (1%, 1 Votes)
     • ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು (4%, 5 Votes)
     • ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು (8%, 9 Votes)
     • ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು (12%, 13 Votes)
     • ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು (75%, 85 Votes)