ನನ್ನ ಗಂಡ

 • ಅಧಮ (0%, 0 Votes)
 • ನೀಚ (7%, 1 Votes)
 • ಪಾಪದ್ದು (13%, 2 Votes)
 • ಮಧ್ಯಮ (27%, 4 Votes)
 • ಉತ್ತಮ (53%, 8 Votes)
 • ಕಥೆ ಬರೆಯಲು

  • ಕೂರಲೊಂದು ಗೂಡು ಬೇಕು (3%, 1 Votes)
  • ಮೂಡು ಬೇಕು (12%, 4 Votes)
  • ಬರೆಯಲು ಕುಳಿತರೆ ಸಾಕು (24%, 8 Votes)
  • ಕಾಡುವ ನೆನಪುಗಳು ಬೇಕು (61%, 21 Votes)
  • ಇತಿಹಾಸವೆಂದರೆ

   • ಪ್ರೀತಿಯ ಕತೆಗಳು (26%, 9 Votes)
   • ಉತ್ಖನನದ ವರದಿಗಳು (29%, 10 Votes)
   • ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳು (45%, 15 Votes)
   • ಮಳೆ ಎಂಬುದು