ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಏನಿರಬಹುದು?

 • ಬಾಂಗಿನ ಕೂಗು (0%, 0 Votes)
 • ಸುಪ್ರಭಾತದ ಹಾಡು (8%, 2 Votes)
 • ಹಕ್ಕಿಗಳ ಉಲಿ (32%, 8 Votes)
 • ಪ್ರಶಾಂತ ನಿಶ್ಯಬ್ಧ (60%, 15 Votes)
 • ಪುರವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿಲ್ಲದೆ

  • ಕನ್ನಡದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ (0%, 0 Votes)
  • ಕನ್ನಡದ ಓದುಗರು ಬಚಾವಾಗಿದ್ದಾರೆ (8%, 1 Votes)
  • ಕನ್ನಡದ ಕಥೆಗಳು ಸೊರಗಿವೆ (23%, 3 Votes)
  • ಕನ್ನಡದ ಓದುಗರು ಸೊರಗಿದ್ದಾರೆ (69%, 9 Votes)
  • ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ

   • ಬೇಡ (3%, 1 Votes)
   • ಬೇಡವೇ ಬೇಡ (11%, 4 Votes)
   • ಬೇಕೇ ಬೇಕು (30%, 11 Votes)
   • ಬೇಕು (56%, 21 Votes)
   • ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ

    • ನನಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ (6%, 1 Votes)
    • ಪಾನೀಪುರಿ ಇಷ್ಟ (18%, 3 Votes)
    • ಮುತ್ತಿನ ಸರ ಇಷ್ಟ (24%, 4 Votes)
    • ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಇಷ್ಟ (52%, 9 Votes)
    • ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಕಥನ

     • ಪ್ರವಾಸವೂ ಬೇಡ, ಕಥನವೂ ಬೇಡ; ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು (4%, 1 Votes)
     • ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಓದುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು (4%, 1 Votes)
     • ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಓದಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು (36%, 9 Votes)
     • ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಓದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು (56%, 14 Votes)