“ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ”ದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರಗಳು: ಡಾ. ವಿನಯಾ ವಕ್ಕುಂದ

ಕೃಪೆ: ಋತುಮಾನ