ಕಾಳಿ ತೋರಿಸಿದ ಕಾಡು ದಾರಿ: ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಅಂಕಣ

‘ಮುದುಕಿ ಕುರ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಮೂಲು. ನನ್ನ ಪರಿಚಯದವರಿಗೇ ಎಂಟು ಮಂದಿಗೆ ಕುರ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬರೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಯುವುದಾದರೆ ಕುರ ಇರದ ನಮ್ಮಂತವರೇ ಸಾಯಬೇಕು.

Read More